top of page

Srdečne zdravíme všetkých budúcich stavebníkov.

Rozhodli sme sa, že vám v nasledujúcich riadkoch napíšeme menšiu „stavebnú osvetu“, nakoľko sme sa stretli s viacerými prípadmi fušeriny na stavbách rodinných domov. Sanácie takýchto chýb sa môžu vyšplhať až do výšky niekoľko desiatok tisícov €, čo rozhodne nie je pekná vízia pre človeka, ktorý všetky peniaze z hypotéky vrazil do stavby svojho vytúženého domova. 

ČASŤ 1, ÚVOD

Momentálne sú naše stavebné zákony nastavené tak, že jediné čo potrebujete k výstavbe rodinného domu je dokumentácia pre stavebné povolenie. Táto dokumentácia v časti STATIKA zvyčajne obsahuje:

-statický výpočet, ktorý overí konštrukciu z hľadiska medzných stavov únosnosti (napr. odolnosť krokvy krovu na zlomenie) a používateľnosti (napr. limitný priehyb krokvy)

-technická správa

-výkresy tvaru, ktoré zohľadňujú rozmery konštrukcie a ich nosných prvkov

Veľmi dôležitá informácia pre stavebníka je tá, že táto dokumentácia nenahrádza realizačný projekt, ktorý obsahuje detailné informácie pre samotnú výstavbu konštrukcií ako napríklad:

- výkresy výstuže základov

- výkresy výstuže monolitických stien, stĺpov, DT stien

- výkresy výstuže oporných múrov

- výkresy výstuže monolitických dosiek

- výkresy dreveného krovu s detailmi napojenia nosných prvkov a výkazom dreva atď..

Chceli by sme upozorniť, že ak máte v ruke realizačnú dokumentáciu opečiatkovanú autorizovaným statikom, máte zároveň v ruke poistku, že v prípade poruchy na vašom dome spôsobenou chybným návrhom môžete žiadať o nápravu. Na  rozdiel od garážových firiem, ktoré vám zrealizujú dom na základe tvrdenia „takéto domy staviame už 20 rokov a nikdy nič nespadlo“ (čo podľa nich nahrádza realizačný projekt), často bez zmluvy a faktúry. V tom prípade nemáte v ruke nič, a sanáciu si často budete musieť realizovať z vlastných nákladov!

ČASŤ 2, OSLOVENIE PROJEKTANTA

Pri návrhu vášho domu väčšinou oslovíte architekta, ktorý vám dá cenovú ponuku vypracovania dokumentácie na základe vašich predstáv. Takáto dokumentácia obvykle obsahuje okrem časti architektúra aj ostatné profesie vrátene statiky. V tomto bode je na vás sa opýtať architekta, či sa jedná o projekt statiky iba pre stavebné povolenie, alebo sa jedná o projekt jednostupňový (teda zahŕňa aj realizačné výkresy). Prípadne sa realizačný stupeň projektu dá dorobiť aj oddelene po vydaní stavebného povolenia ( tu je istota, že sa vyhnete prípadným zmenám v projekte pri schvaľovaní projektu).

Konkrétne osloviť statika môžete samozrejme aj vy osobne, tak ako ste to spravili samostatne pri architektovi. Toto samozrejme odporúčame až po tom, ako budete mať svoje predstavy o dome čiastočne zdigitalizované (napr. architektom, alebo projektantom stavebnej časti).

ČASŤ 3, ZÁRUKY

Ak ste sa nedohodli zmluvne zo stavebnou firmou na dlhšej záruke za stavbu, je záručná doba 3roky.

Ak sa vám na dome objavia poruchy na dome po tejto lehote, opravujete si ich na vlastné náklady. Ak máte dom poistený,  je vhodné si pred uzavretím poistky zistiť, či vám poisťovňa preplatí aj škody, ktoré sú následkom nesprávneho (neodborného) zrealizovania stavby.

Ak vlastníte realizačný projekt od autorizovaného statika, máte aj garanciu náhrady škody. Statik je povinný zo zákona byť poistený, a výšku jeho poisteného krytia si môžete aj dopredu vyžiadať.

Zárukou realizovania stavby podľa projektovej dokumentácie je stavebný dozor, ktorého si vyberajte vždy nezávisle od stavebnej firmy. Osoba stavebného dozoru musí byť teda nestranná. Ak si neviete z objektívnych dôvodov(finančných atď.) dovoliť stavebný dozor, odporúčame osloviť aspoň statika na čiastkový autorský dozor. Napríklad na prevzatie výstuže pred betonážou stropnej dosky, ktorý svojim podpisom do stavebného denníka potvrdí správnosť osadenia výstuže.

V prípade neodborného zrealizovania stavby strácate aj záruku, ktorú vám realizačný projekt poskytoval. Pri výbere stavebného dozoru sa informujte, či vám aj skontroluje projekt z hľadiska reálnej spotreby materiálu verzus cenová ponuka stavebnej firmy. Napr. neraz sa stalo že vlastnou nedbalosťou zaplatil stavebník 200m drenážnej rúry ,keď jej reálna dĺžka zabudovaná na stavbe bola 10m a podobne..

ČASŤ 4, NIE JE BETÓN AKO  BETÓN

Niekedy ľahko prehliadnuteľná informácia v statickom výpočte, technickej správe alebo výkresoch, je informácia o použitom betóne. Popis použitého betónu skrýva aj jeho pevnostnú triedu a prostredie ktorému má odolávať.

Ak váš dom napríklad stojí na podloží, ktoré stredne chemicky agresívne pôsobí na betón vašich základových konštrukcií (trieda XA2), odporúčaná pevnostná trieda betónu pre toto prostredie je C30/37-XA2. Ak vaše základy zrealizujú z betónu C12/15 XC0, niekto ušetril asi 15 euro na 1m3 betónu (ak o tom viete, tak vy, ak nie tak niekto iný..) Na druhej strane je možné, že chemické prostredie vyplývajúce na betón, ktorý nebol na to určený, ho môže časom poškodiť a taktiež výstuž v ňom zabudovanú. Následná možná porucha základov je jedna z vecí, ktoré určite nechcete zažiť..

Pri akejkoľvek betonáži si žiadajte dodací list od dodávateľa betónu, kde reálne zistíte aký betón vám bol dodaný, a za aký ste reálne zaplatili !!

bottom of page